PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Instrument finansowy ELENA


W grudniu 2009 roku Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym uruchomiła, w ramach Programu IEE, nowy instrument o nazwie ELENA (European Local ENergy Assistance) finansujący pomoc techniczną na opracowanie i wdrożenie dużych programów inwestycyjnych. 


Zgodnie z założeniem pomysłodawców, ELENA ma przyspieszyć mobilizację funduszy na duże inwestycje w efektywność energetyczną i OŹE na poziomie lokalnym. Cel ten realizowany jest poprzez udzielanie władzom lokalnym, regionalnym, bądź innym instytucjom publicznym niezbędnego wsparcia finansowego, a opcjonalnie także merytorycznego, w zakresie kompleksowego planowania inwestycji. Pośrednio beneficjentem instrumentu mogą być również przedsiębiorstwa realizujące zadania jednostek publicznych na zasadzie koncesji lub w formule usług energetycznych.

 

Od grudnia 2009 r. do dyspozycji beneficjentów jest 15 mln euro, a w czerwcu 2010 r. przybędzie kolejne 15 mln euro, które zostaną rozdysponowane na pomoc techniczną w opracowaniu dużych programów inwestycyjnych.

 

Poziom dofinansowania to 90% kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się: opracowanie studiów wykonalności i badań rynku, planowanie projektów, przygotowanie biznesplanów, przeprowadzenie audytów energetycznych, przygotowanie procedur przetargowych i ustaleń umownych oraz ustanowienie jednostek wdrażających projekt. Pełna lista obejmuje także inne formy wsparcia konieczne do opracowania projektów inwestycyjnych.


Priorytetem tego instrumentu są działania w obszarze szeroko pojętej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w tym także sektora transportu. Programy inwestycyjne mogą obejmować modernizację budynków publicznych, prywatnych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, sieci ciepłowniczej, wymianę floty transportowej oraz infrastruktury miejskiej. Lista przedsięwzięć priorytetowych jest długa.


Kontrakty na opracowanie programu inwestycyjnego mogą być maksymalnie 3 letnie. Natomiast inwestycja musi zostać rozpoczęta przed wygaśnięciem kontraktu tj. musi zostać co najmniej uruchomiona procedura przetargowa. Wartość inwestycji powinna być co najmniej 25-krotnością wartości wnioskowanej pomocy technicznej i powinna wynosić około 50 mln euro. Dopuszczalne jest łączenie kilku, a nawet kilkudziesięciu, mniejszych projektów realizowanych przez różne jednostki celem uzyskania wymaganego poziomu inwestycji.
Wsparcie na pomoc techniczną przyznawane jest w kolejności podpisywania kontraktów na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w EBI w języku angielskim bądź francuskim. Procedura oceny jest dwustopniowa i gwarantuje stosunkowo krótki czas oczekiwania na decyzję.

Szczegółowe informacje:

European Investment Bank

ELENA secretariat
www.eib.org/elena

e-mail: elena@eib.org