PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Program CIP a inne programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej


GENEZA CIP

 

Program CIP łączy w sobie działania z kilku dotychczas wdrażanych wspólnotowych programów wsparcia, w tym:

 

- Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorczości (MAP)

- eTen - programu promującego e-usługi wśród MSP

- eContent Plus - programu poświęconego wdrażaniu europejskich zasobów cyfrowych

- Modinis - programu obejmującego benchmarking oraz badania ankietowe na temat eEurope

- LIFE - projektów pilotażowych i powielania rynkowego, zachęcających do stosowania technologii środowiskowych

- Inteligentnej Energii - Programu dla Europy (IEE).

 

CIP A FUNDUSZE STRUKTURALNE I FP7-RTD

 

Podczas gdy Program CIP określa i propaguje najlepsze praktyki w dziedzinie konkurencyjności i innowacji, fundusze strukturalne służą wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej, oraz zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju regionów. Program CIP ma za zadanie zachęcać państwa członkowskie Wspólnoty do tego, aby działania finansowane z funduszy strukturalnych realizowane były z wykorzystaniem najlepszych praktyk z zakresu konkurencyjności i innowacji, rozwiniętych w ramach CIP. Konkurencyjność i innowacja w Europie będą wspierane również w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (FP7-RTD). Programy CIP i FP7 będą się uzupełniały w realizacji celów lizbońskich.

 

CIP jest poświęcony zarówno technologicznym, jak i pozatechnologicznym aspektom innowacji. W odniesieniu do innowacji technologicznej koncentruje się on na niższych poziomach procesu badawczego i innowacyjnego. W szczególności promuje usługi wspierania innowacji w zakresie transferu i wykorzystania technologii, projekty na rzecz wdrożenia oraz rynkowego wykorzystania nowych technologii w takich dziedzinach jak ICT, energia i ochrona środowiska, jak również rozwój i koordynacja krajowych i regionalnych programów i polityk w zakresie innowacji. Program poprawi również dostęp innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania badań i rozwoju oraz działań innowacyjnych.

Aktualności i wydarzenia
Komunikat nt. możliwości łączenia wsparcia unijnego z Programu CIP z wsparciem z programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (w tym w ramach inicjatywy JEREMIE) w ramach jednego instrumentu finansowego.