PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Czytaj więcej

Programy szczegółowe CIP - EIP - Instrumenty Pozafinansowe


EIP - USŁUGI WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I INNOWACJE

 

Wsparcie udzielane będzie na rzecz partnerów sieciowych, którzy zostaną wybrani przez Komisję Europejską. Partnerzy będą świadczyć usługi w zakresie:

? informacji, informacji otrzymywanej od podmiotów gospodarczych, współpracy tych podmiotów,

? innowacyjności, technologii i transferu wiedzy (know-how),

? zachęcania MSP do udziału w programie ramowym Wspólnoty w dzie­dzinie badań i rozwoju technologii.

 

EIP - SYSTEM WSPARCIA DLA INNOWACYJNOŚCI W BIZNESIE

 

Działania w tym obszarze promują międzynarodową współpracę pomiędzy programami wspierającymi innowacyjność w biznesie. Wsparciem może zo­stać objęta grupa współpracujących ze sobą programów, jeżeli:

? poszczególnymi programami zarządzają władze publiczne na szczeblu krajowym, lub

? na niższych szczeblach administracji krajowej są przynajmniej trzy pań­stwa uczestniczące, koordynowane lub zarządzane wspólnie.

Pomoc przyjmuje formę dofinansowania wybranych grup współpracują­cych programów poprzez wkład do wspólnego funduszu lub do funduszy przeznaczonych na wspólne działania szczegółowe realizowane w ramach grupy programów współpracujących.

EIP - INNOWACJE EKOLOGICZNE

 

Wspierane będzie wykorzystanie innowacyjnych produktów, procesów i usług sprzyjających redukcji szkodliwego wpływu na środowisko, zapobieganie za­nieczyszczeniom lub osiągające bardziej efektywne i odpowiedzialne zużycie zasobów naturalnych.

 

EIP - ANALIZA POLITYKI, ROZWÓJ I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ PAŃSTW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE

 

W celu realizacji tego komponentu podejmowane będą następujące działania:

? badania, gromadzenie danych, badania opinii publicznej i publikacje;

? spotkania ekspertów, w tym reprezentujących instytucje publiczne oraz zainteresowane strony;

? konferencje i inne wydarzenia;

? podnoszenie świadomości, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów;

? analiza porównawcza realizacji projektów na szczeblu krajowym i regionalnym oraz opracowanie właściwej praktyki, jej rozpowszechnia­nie i wdrażanie.

 

 

Więcej ...