PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Czytaj więcej

Programy szczegółowe CIP - EIP - Instrumenty Finansowe MSP


EIP INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MSP

 

Instrumenty finansowe Wspólnoty służą ułatwieniu MSP dostępu do finansowania w niektórych fazach ich rozwoju: przy zakładaniu przedsiębiorstwa, w fazie startu, ekspansji oraz na etapie transferu przedsiębiorstwa.

Należą do nich:

High Growth and Innovative SME Facility (GIF)

Instrument na rzecz wysokiego tempa wzrostu i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw - obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka, w tym fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju firmy (seed capital), fundusze działające w skali regionu lub koncentrujące się na określonych sektorach/technologiach, fundu­sze typu venture capital finansujące działania badawczo-rozwojowe itp. Dofinansowane ze środków EIP fundusze udostępniają nastepnie kapitał innowacyjnym MSP o wysokim potencjale wzrostu, umożliwiając im roz­poczęcie i rozwój działalności, wprowadzenie produktów i usług na rynek, czy wreszcie prowadzenie działalności badawczej i rozwojowej.

 

Przykład funkcjonowania instrumentu GIF

 

Fundusz podwyższonego ryzyka ?Z", wyspecjalizowany w finansowaniu wczesnego stadium rozwoju firm, zdecydował się na rozszerzenie grupy swoich klientów o nowo powstające firmy prowadzące działania badaw­czo-rozwojowe. To trudny i ryzykowny segment rynku. Fundusz potrzebował zwiększenia kapitału, który mógłby zainwestować w takie przedsięwzięcia bez konieczności wycofywania środków z wcześniejszych inwestycji. Fundusz skorzystał ze wsparcia w ramach programu CIP (komponent GIF1/EIP/CIP). Środki, jakie Fundusz ?Z" uzyskał z programu, zainwestował w nowo tworzo­ną innowacyjną firmę zajmującą się badaniami i rozwojem oraz w wysoko innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo, wprawdzie bardzo krótko działające na rynku, ale cechujące się wyjątkowo wysokim potencjałem wzrostu. W per­spektywie kilku lat obie inwestycje okazały się sukcesem rynkowym.

 

Korzyści Funduszu Podwyższonego Ryzyka:

- uzyskanie dodatkowego kapitału, który mógł zostać zainwestowany w nowe firmy

- zwiększenie obrotów, poprawa wskaźników

- w dłuższej perspektywie: zwiększenie zysku

- zawiązanie nowych oraz umocnienie dotychczasowych relacji bizneso­wych z klientami

- wzrost wiarygodności biznesowej poprzez współpracę z publicznymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi

- prestiż płynący z faktu wyboru projektu Funduszu ?Z" w ramach konkursu i konkurencji takich instytucji z całej UE

 

Korzyści dla przedsiębiorców:

- uzyskanie finansowania w bardzo wczesnej fazie rozwoju, kiedy uzyskanie kredytu jest utrudnione

- zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego

SME Guarantee Facility (SMEG)

 

System poręczeń dla MSP - zapewnia dodatkowe regwarancje dla syste­mów gwarancyjnych działających w uprawnionych krajach oraz gwarancje bezpośrednie dla pośredników finansowych. Skupia się on na czterech ob­szarach:

- dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, w drodze pożyczek czy leasingu, inwestycji związanych z wiedzą (innowacje, transfer technologii)

- finansowaniu MSP przy pomocy mikrokredytów. Oprócz regwarancji instytucje finansowe mogą tu także uzyskać dotacje kompensujące część kosztów administracyjnych obsługi mikrokredytów dla MSP

- dostępie MSP do kapitału zalążkowego, kapitału w fazie startu, finansowania mezaninowego. Gwarancje obejmują inwestycje funduszy kapitału własnego lub kapitału typu "quasi-equity" w małych i średnich firmach

- sekurytyzacji czyli dodatkowym finansowaniu zadłużenia MSP. Instytucja finansowa musi tu zobowiązać się do przeznaczenia części uzyskanego kapitału na pożyczki dla kolejnych MSP

 

Przykład funkcjonowania instrumentu SMEG

 

SMEG - instrument bezpośredni

 

Bank ?y" planuje rozwinąć akcję kredytową w stosunku do MSP wdraża­jących nowe technologie. W ramach nowej linii kredytowej Bank zaoferuje MSP atrakcyjniejsze warunki kredytowe - wydłuży okres kredytowania, ob­niży wymagany wkład własny. Dodatkowo, w związku z nowymi programami operacyjnymi w Polsce, Bank zamierza też uruchomić wkrótce nowy produkt ?EuroKredyt Nowe Technologie". Efektywność ekonomiczna takich produktów finansowych wymaga odpowiednio wysokiego popytu ze strony MSP. Poza tym finansowanie tego typu projektów wiąże się dla banku z większym ryzy­kiem. Dlatego Bank postanowił szukać źródeł zewnętrznych umożliwiających dywersyfikację ryzyka i obniżenie kosztów takiego portfela, co umożliwiłoby przygotowanie oferty atrakcyjnej dla MSP. Bank uzyskał wsparcie z programu CIP (komponent SMEG/EIP/CIP). Wprowadzenie poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do oferty produktów kredytowych Banku ?po­zwoliło zaoferować klientom udogodnienia kredytowe (m.in. Bank nie musi już stosować drogich zabezpieczeń osobistych kredytu) i zwiększyło poziom dostępności kredytów dla innowacyjnych MSP.

 

Korzyści Banku:

- pozyskanie środków na ekspansję rynkową i uzyskanie przewagi konku­rencyjnej

- rozwój oferty dla MSP (ułatwienie dostępu do finansowania)

- zwiększenie zaangażowania Banku we współpracę z MSP aplikującymi o wsparcie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych 2007-2013

- rozwinięcie akcji kredytowej na perspektywicznym i rozwijającym się rynku innowacyjnych firm

- prestiż płynący z faktu wyboru projektu Banku ?w ramach konkursu i konkurencji podobnych instytucji z całej UE

 

Korzyści dla przedsiębiorców:

- łatwiejszy dostęp do finansowania innowacyjnych inwestycji

- uzyskanie bardziej atrakcyjnych warunków finansowania innowacyjnych inwestycji

 

SMEG - instrument pośredni (regwarancyjny)

 

Regionalny fundusz poręczeń kredytowych ?FPK" w ramach przygotowań roz­woju akcji sprzedażowej związanej z obsługą inwestycji MSP w latach 2008-2013, opracował nowy program poręczeniowy ?Bezpieczna kasa". W ramach tego programu zamierza poręczać kredyty inwestycyjne dla MSP o wydłużonym terminie zapadalności, ukierunkowane na zakup i wdrożenie przez przedsiębior­cę nowej technologii. Poręczenia te, w porównaniu do innych, już funkcjonują­cych w FPK programów gwarancyjnych, będą tańsze, będą miały wydłużony okres ważności oraz wyższą stopę poręczenia. Szczególną preferencją w ra­mach programu objęte są przedsiębiorstwa w fazie start up oraz mikroprzedsię­biorcy. FPK uzyskał z programu CIP (komponent SMEG/EIP/CIP) regwarancję tego portfela przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i uruchomił nowy regional­ny program poręczeniowy dla innowacyjnych MSP. Program spotkał się z du­żym zainteresowaniem Banków rozwijających ofertę w związku z procesami absorpcji środków UE na lata 2007-2013. Regwarancja EFI pozwoliła też FPK zmniejszyć wskaźnik ryzyka używany do kalkulacji pomocy publicznej (EBD).

 

Korzyści Funduszu Poręczeń Kredytowych:

- pozyskanie środków na ekspansję rynkową i uzyskanie przewagi konku­rencyjnej

- zwiększenie oferty dla MSP (ułatwienie dostępu do finansowania)

- rozwinięcie akcji sprzedażowej na perspektywicznym i rozwijającym się rynku innowacyjnych firm

- rozwój współpracy z bankami finansującymi innowacyjne inwestycje oraz MSP (w tym mikroprzedsiębiorstwa i nowotworzone firmy) aplikujące o wsparcie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych 2007-2013

- wzrost wiarygodności biznesowej poprzez współpracę z publicznymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi

- prestiż płynący z faktu wyboru projektu FPK w ramach konkursu i konku­rencji takich instytucji z całej UE

 

Korzyści dla przedsiębiorców:

- łatwiejszy dostęp do finansowania innowacyjnych inwestycji

- uzyskanie bardziej atrakcyjnych warunków finansowania innowacyjnych inwestycji

 

Capacity Building Scheme (CBS) - system rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego Zadaniem instrumentu jest zwiększenie specjalistycznej wiedzy nt. inwestycji i technologii w instytucjach finansowych inwestujących w innowacyjne MSP lub w MSP o znacznym potencjale wzrostu. Dodatkowo, poprzez ulepszenie procedur oceny wiarygodności finansowej i zdolności do oszacowania ekonomicznej

żywotności projektów, w których znaczącą rolę odgrywają innowacje ekologiczne, powinien doprowadzić do zwiększenia podaży kredytów dla MSP.

 

Przykład funkcjonowania instrumentu CBS

 

Fundusz pożyczkowy ?X" zamierza zwiększyć aktywność w zakresie finansowania inwestycji MSP w zakresie innowacyjności, w tym coraz szerzej promowanych w UE i w Polsce, innowacji ekologicznych. Fundusz aplikował o wsparcie w ramach programu CIP (komponent SMEG/EIP/CIP) i uzyskał gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz dotację kompensującą część kosztów administracyjnych nowej, specjalnej linii mikropożyczkowej dla innowacyjnych MSP (w tym mikroprzedsiębiorców dokonujących wdrożeń technologicznych).

Uruchomienie nowego produktu wymaga zmodyfikowania procedury oceny kredytowej i podniesienia kwalifikacji personelu zajmującego się oceną ryzyka takich inwestycji (ewentualnie zatrudnienia dodatkowych osób). Dlatego też Fundusz ?X" wystąpił dodatkowo o wsparcie w ramach komponentu CBS/EIP/CIP. W porozumieniu z jedną ze wskazanych w programie międzynarodowych instytucji finansowych, w oparciu o ekspertyzę tej instytucji, Fundusz dokonał niezbędnych zmian w swoich procedurach oceny ryzyka oraz wdrożył program szkoleniowy dla personelu. W efekcie Fundusz ?X" jest w stanie w latach 2008-2013 podjąć współpracę i ułatwić dostęp do finansowania większej liczbie MSP wdrażających nowe technologie.

 

Korzyści Funduszu Pożyczkowego:

- pozyskanie środków na ekspansję rynkową

- uproszczenie i ulepszenie procedur oceny wiarygodności finansowej MSP

- wzrost kompetencji pracowników w zakresie innowacji i zwiększenie ich umiejętności szacowania ekonomicznej żywotności projektów

- poprawa zdolności do oceny i zabezpieczania ryzyka

- rozwój oferty dla MSP (ułatwienie dostępu do finansowania)

- wzrost wiarygodności biznesowej poprzez współpracę z publicznymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi

- prestiż płynący z faktu wyboru projektu Funduszu ?X" w ramach konkursu i konkurencji takich instytucji z całej UE

 

Korzyści dla przedsiębiorców:

- łatwiejszy dostęp do finansowania innowacyjnych inwestycji.

Szczegółowe procedury i zasady udziału beneficjentów wszystkich trzech instrumentów finansowych (np. format i język wniosku, wysokość wsparcia i kwalifikowalność wydatków) będą przedstawione w ?Podręczniku użytkownika" opracowanym przez Komisję Europejską (zgodnie z ust. 59 Decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.07 ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013).

 

 

 Więcej ...